Spalio 13 d. vyko LOSF neeilinis visuotinis narių susirinkimas

KONFERENCIJOS PROTOKOLAS

Druskininkai, Vienkiemių g. 5, Jaskonys, Druskininkų sav., Sodyba „Iglė“

2018-10-13

Pradžia 18.10 val. Dalyvauja 18 delegatų, atstovaujančių 18 klubų ir sporto organizacijų iš 35 LOSF narių. Kvorumas yra. Visi nariai buvo tinkamai informuoti Įstatų numatyta tvarka.

Pirmininkauja: Vilius Aleliūnas
Sekretoriauja: Patricija Babrauskaitė

Prieš LOSF neeilinį visuotinį narių susirinkimą (toliau – Konferencija) buvo numatyta darbotvarkė:

1. 18:00 LOSF prezidento įžanginis žodis
2. 18:05-18:10 Procedūriniai klausimai
Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos pranešimas
3. Darbotvarkės tvirtinimas
4. LOSF įstatų tvirtinimas
5. Kiti klausimai
 Orientavimosi sportui Lietuvoje 60 metų
 2020 metų Lietuvos orientavimosi sporto federacijos organizuojamų varžybų konkursas

1. Mandatinės komisijos pirmininkė Sandra Paužaitė patvirtino, jog Konferencijoje dalyvauja 18 LOSF narių (atstovai) iš 35 turinčių balsavimo teisę. Į balsų skaičiavimo komisiją išrinktas ir
Kostas Dūda.

2. LOSF Prezidentas Donatas Kazlauskas tarė sveikinimo žodį ir padarė glaustą sezono apžvalgą, pasidžiaugė už pasiektus sezono rezultatus.

3. Konferencijos pirmininkas pristatė Darbotvarkę, kurią buvo pasiūlyta keisti pirmiausia aptarus „Kitus klausimus“.

Balsavimo rezultatai: vienbalsiai pritarta.

4. Kiti klausimai.
 Orientavimosi sporto varžybų rengėjų konkurso organizavimas. Išsakyta problematika, kad yra susilaukiama pakankamai mažai paraiškų čempionatų organizavimui. LOSF Prezidiumo siūlymas yra įpareigoti Žemėlapių komitetą ieškoti naujų potencialių vietovių ir skelbiant konkursą klubams jau leisti rinktis iš vietovių. Paraiškas klubai teiktų konkrečiai organizuoti varžybas tam tikroje pasiūlytoje vietovėje. Taip būtų galima apsidrausti nuo netinkamų vietovių. Jeigu klubas suranda potencialią vietovę, gali ją teikti Žemėlapių komitetui, jog gautų patvirtinimą dėl vietovės tinkamumo tam tikrai rungčiai. Tikslas būtų pagerinti žemėlapių naujumą ir užtikrinti pasirenkamų čempionato vietovių kokybę. Devis Žilovas teigė, kad, tokiu atveju, gali būti dideli kaštai dėl žemėlapių. Iškėlė klausimą ar parinktos vietovės šalies čempionatams neišnaudos potencialių žemėlapių, kur būtų galima rengti
tarptautinius čempionatus.

Vilius Aleliūnas teigė, kad federacija ketina teikti paraišką organizuoti Pasaulio jaunimo čempionatą ir šioms varžyboms vietovę siūlys taip pat žemėlapių komitetas, tad vietovės tikrai nesikirs. LOSF Prezidiumo siūlymas būtų ieškoti žemėlapių sudarinėtojų gretimose šalyse (Latvija, Baltarusija, Estija). Vilius Aleliūnas išsakė problemą, jog reikia didesnės įvairovės tarp žemėlapių braižytojų. Jis teigė, kad būtų galima LOSF organizuoti varžybas ir tokiu atveju samdytų komandos skirtingoms brigadoms: starto, finišo komandos.

Devis Žilovas teigia, kad tai nepatrauklu finansiškai, nes reikėtų logistines samdomų asmenų problemas spręsti: apgyvendinimas ir kelionė. Toks klausimas keliamas, nes nėra sulaukiama pakankamai paraiškų čempionatų rengimui.
Siūlymas būtų svarbias varžybas organizuojant samdyti komandas, pavyzdžiui, Baltijos čempionatui. Problema kyla, nes dauguma klubiečių, kurie organizuoja varžybas, kartu ir startuoja.
 60 metų orientavimosi sportui Lietuvoje
Pristatyta preliminari programa.
Regimantas Januškevičius teigė, kad žiemos komiteto atstovai gali būti išvykę renginio metu ir negalėtų pasisakyti Forume. Donatas Kazlauskas teigė, kad medžiagą ir rūpimus klausimus gali parengti iš anksto ir pateikti juos deleguoti atstovai.

5. LOSF Įstatų keitimo projektas. Kūno kultūros ir sporto departamento reikalavimu reikia apibrėžti įstatuose valdymo organų kadencijų skaičių. Rimantas Serva siūlo daryti 3 kadencijas po 3 metus.
Vyko diskusija dėl kadencijų limito. Kostas Dūda teigė, kad LR Prezidentas maksimaliai gali dvi kadencijas po 5 metus, tad sumoje 10 metų yra solidus skaičius ir galėtume turėti 3 kadencijas po 3 metus. Rimantas Serva siūlo keisti komitetų sąvoką į komisijas, kad būtų suvienodinti standartai su Tarptautine orientavimosi sporto federacija (IOF). Buvo kalbama apie tai, kad kol kas vertėtų pasilikti prie komitetų sąvokos, kadangi komisijų funkcija kiek skiriasi pagal savo apibrėžimą.

Balsavimo rezultatai: už pateiktą LOSF Įstatų projektą, 18 balsų – už, 0 – prieš, 0 – susilaikė

6. Pradėta diskutuoti apie varžybų organizavimą. Artūras Vaitiekus išsakė problematiką, kad organizatoriai apsisunkina logistinių sprendimų paieškomis: tualetai, tvoros ir kitas varžyboms reikalingas inventorius. Buvo siūloma padaryti paketą bei rekomendacijas kur tokiu atveju kreiptis. Nutarta, kad vertėtų rasti potencialius ir optimaliausius tiekėjus, kurie galėtų siūlyti organizatoriams šiuos logistinius sprendimus.

Konferencijos pradžia 18.10 val.

Konferencijos pabaiga 18.54 val.

Sekretorius Patricija Babrauskaitė

Konferencijos protokolas