LOSF Prezidiumo posėdis vyko liepos 3 d.

LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJOS POSĖDIS

Vilnius, 2018-07-03

Pirmininkas: Donatas Kazlauskas
Sekretorius: Vilius Aleliūnas
Dalyvaujantys posėdyje ir balsavime sąrašas:
Donatas Kazlauskas – prezidentas
Rimantas Serva – generalinis sekretorius
Lina Balčiūnaitė – viceprezidentė
Justinas Liubinskas – viceprezidentas
Darius Sadeckas – viceprezidentas
Vilius Aleliūnas – vykdantysis direktorius (be balso teisės)
Patricija Babrauskaitė – komunikacijos vadovė (be balso teisės)

Svarstomi klausimai:

1. 2019 m. LOSF kalendoriaus projekto tvirtinimas
Buvo pristatytas 2019 metų LOSF kalendoriaus projektas. Pagrindiniai klausimai: Lietuvos čempionato sprinto ir sprinto estafečių data, Lietuvos klubų taurės data, Lietuvos čempionato labai ilgoje trasoje data.

Balsavimas:
5 – už, 0 – prieš, 0 – susilaikė

Nutarta:
2019 metų kalendoriaus projektas: 

Pristatyti konkurso nuostatai bei priedas. Diskutuota dėl moksleivių grupių starto mokesčio teikimo paraiškose, taip pat dėl BIO tualetų poreikio per Lietuvos čempionatus.

Diskutuota dėl čempionatų grupavimo. Svarstyta galimybė grupuoti sprinto, sprinto estafečių bei naktinį čempionatą. Diskutuota dėl labai ilgos trasos Lietuvos čempionato reikalingumo.

Latvija siūlo daryti atskirą sprinto Baltijos čempionatą.

Nutarta:
Skelbti LOSF organizuojamų varžybų konkursą 2020 metams:
Lietuvos čempionatas naktinis – pavasaris
Lietuvos čempionatas sprintas ir sprinto estafetės – pavasaris
Lietuvos čempionatas vidutinė – vasara
Baltijos čempionatas – gegužės mėn.
Lietuvos čempionatas ilgoje ir estafečių trasose – ruduo
Lietuvos klubų taurė – ruduo
Lietuvos taurė – ruduo
Lietuvos OSKD čempionatai – pavasaris/ruduo
Lietuvos OSS čempionatai – žiema
Nutarta nepritarti Baltijos čempionatui sprinto rungtyje.
Nutarta išbraukti iš paraiškos punktą dėl starto mokesčio moksleiviams.

3. LOSF OS bėgte komiteto nuostatų keitimas
Atsiradus komandos vadovui svarstyta pakeisti OS bėgte komiteto nuostatus, norint suteikti daugiau galimybių veikti komandos vadovui bei sumažinti rūpesčius, kylančius dėl rinktinės formavimo OS bėgte komitetui.

Nutarta:
Patvirtini OS bėgte komiteto nuostatus. Komandos vadovo ir komiteto funkcijos, kurios liečia OS bėgte rinktinę:

Komandos vadovas
● rengia OS bėgte rinktinės pasirengimo, atrankos, biudžeto planus.
● dalyvauja įgyvendinant šiuos planus bei teikia juos komiteto tvirtinimui.
● palaiko glaudžius ryšius su sportininkais.
● sprendžia komandos sudėtį svarbiausiems metų startams bei teikia ją komiteto tvirtinimui.

OS bėgte komitetas
● tvirtina OS bėgte rinktinės pasirengimo, atrankos bei biudžeto planus, po komandos
vadovo teikimo.
● tvirtina komandos sudėtį, kuri dalyvauja svarbiausiuose metų startuose.
Komiteto nuostatai

4. LOSF OS bėgte komiteto sudėtis
Komiteto narys Dainoras Saunorius nori trauktis iš komiteto veiklos. Svarstyta dėl komandos vadovo įtraukimo į komiteto sudėtį.

Nutarta: Nekeisti komiteto sudėties iki sezono pabaigos. Komandos vadovas negali būti komiteto narys.

5. LOSF OS bėgte komiteto siūlymas dėl “Pokyčio strategijos”
Pokyčio strategija
Svarstyti visi punktai iš eilės. Diskutuota kam reikalinga V/M 23 grupė. Pristatyti realūs darbai dėl informacijos sklaidos. Diskutuota dėl V/M 23 lygos. Svarstytos galimybės dėl dotacijos būstui.

Nutarta:
● Nuo 2019 metų Lietuvos OS bėgte čempionatuose turėti V/M 23 grupę, kuri įveikinės tą pačią trasą kaip V/M 21 E bendrame protokole, tačiau turės atskirą apdovanojimą.
● Pakoreguoti varžybų taisykles, pridedant punktus dėl V/M 23 grupės.
● Siekti bendradarbiavimo su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, nuolatos keistis
informacija.
● Turėti papildomą V/M 23 grupę SuperLoto mokinių lygoje nuo 2019 metų.

6. Dėl LOSF revizijų ir etikos komisijos išvados
Svarstyta LOSF revizijų ir etikos komisijos išvada

Nutarta:

● LOSF komitetus įpareigoti netraukti į atrankines varžybas persekiojimo lenktynių.
● Varžybų taisyklėse suformuoti nuostatą dėl GPS transliacijos bei kilnaus sportinio elgesio.
● Padėkoti LOSF revizijų ir etikos komisijai už puikiai atliktą darbą.

7. Dėl veteranų trasų ilgių/sudėtingumo Lietuvos OS varžybose
Svarstyta problema, kuomet veteranų trasų ilgiai/sudėtingumas neatitinka jų meistriškumo bei trasos būna sujungiamos su moksleivių trasomis.

Nutarta:
Rekomenduoti varžybų organizatoriams bei trasų planuotojams V/M 12 – V/M 16 bei V/M 55 – V/M 80 amžiaus grupėms turėti atskiras trasas. Šių grupių sportininkai yra nevienodo sportinio meistriškumo ir turi įveikinėti skirtingo sudėtingumo trasas. Šią nuostatą įtraukti į LOSF varžybų taisykles.

8. Kiti klausimai
● Organizuoti LOSF 60 metų jubiliejų Vilniuje, gruodžio mėnesį.
● Varžybų patarėjams nemokėti užmokesčio, kol nėra atsiųsta ataskaita, pavėlavus tai padaryti užmokesčio nemokėti visai.
● Trumpinti Lietuvos orientavimosi sporto čempionatų apdovanojimus, atsisakant diplomų ir vietoj jų įteikiant atminimo žetonus.
● Įpareigoti Žemėlapių komitetą parengti nuostatus, kokiomis aplinkybėmis Lietuvoje sudaromi žemėlapiai, kokia yra žemėlapių registravimo bei publikavimo tvarka.

Prezidiumo posėdis vyko Vilnius
Posėdžio pradžia: 2018 m. liepos 3 dieną, 17:47
Posėdžio pabaiga: 2018 m. liepos 3 dieną, 20:52
Posėdžio sekretorius Vilius Aleliūnas

Protokolas